Podatki w akademii piłkarskiej

Prowadzenie akademii piłkarskiej w formie fundacji umożliwia stosowanie preferencyjnego opodatkowania, w szczególności poprzez przyznanie licznych ulg oraz zwolnień podatkowych. Wskazane uprzywilejowanie w opodatkowaniu fundacji znajduje uzasadnienie w tym, że działają one w interesie publicznym i tym samym uwalniają władze publiczne od części ich obowiązków. Wobec powyższego, to w interesie publicznym leży wspieranie działania fundacji przez przyznanie im odpowiednich przywilejów prawnopodatkowych. Chodzi przy tym zarówno o zwolnienie z obciążeń podatkowych samej fundacji, jak i o przywileje podatkowe dla osób wspierających ich działalność.

Fundacja jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty, a w niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania może być także przychód. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie różnicuje przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, więc należałoby przyjąć, i z tego punktu widzenia przyjąć należy, że opodatkowanie dotyczy przychodów w ogóle. Jednakże przepisy przewidują warunkowe zwolnienie od podatku dochodowego – dochodów uzyskiwanych przez niektórych podatników prowadzących działalność społecznie lub gospodarczo użyteczną. Ze zwolnień tych w szerokim zakresie mogą korzystać właśnie fundacje.

Wolne od podatku są dochody tych fundacji, których celem statutowym jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Powyżej wymieniony katalog jest katalogiem otwartym. Oczywiste jest, że cele działalności akademii piłkarskich, którymi są w szczególności cele związane z krzewieniem ducha sportu, rekreacji oraz opieka i edukacja dzieci – znakomicie wpisują się we wskazany katalog celów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych. Z punktu praktycznego warto wskazać, że zasadnym wydaje się wpisanie w statucie akademii piłkarskiej literalnego brzmienia wyżej wymienionych celów, w szczególności można wskazać jako cel akademii piłkarskiej działalność: oświatową, kulturalną, czy działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wprowadzenie w statucie akademii piłkarskiej takich zapisów będzie stanowiło znakomite uzasadnienie dokonanych zwolnień w podatku pochodowym w przypadku ewentualnej kontroli urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *