Akademia piłkarska jako fundacja – część II

Fundacja to bardzo atrakcyjna forma prawna dla akademii piłkarskiej – pozostaje pytanie, jak ją założyć?

Utworzenie fundacji może nastąpić w dwojaki sposób tj.: albo poprzez oświadczenie woli fundatora złożone w formie aktu notarialnego albo poprzez ustanowienie fundacji w testamencie, przy czym co oczywiste – drugi ze wskazanych sposobów tworzenia fundacji zarezerwowany jest wyłącznie dla osób fizycznych. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację, którymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. Ponadto statut fundacji powinien określać takie elementy jak: nazwę fundacjisiedzibę i majątekcelezasadyformy i zakres działalności fundacjiskład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Warto zaznaczyć, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

1) statut fundacji dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej,

2) na prowadzenie działalności przeznaczono środki majątkowe w wysokości co najmniej 1000 złotych,

3) działalność gospodarcza prowadzona będzie w rozmiarach służących realizacji celów fundacji,

4) fundacja zostanie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacje podlegają obowiązkowi wpisu do „Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego” prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i z momentem wpisu uzyskują one osobowość prawną. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji oraz zawiadamia właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę.

Działalnością fundacji kieruje jej Zarząd, który również reprezentuje ją na zewnątrz, w kontaktach z innymi podmiotami. Do przykładowych zadań zarządu możemy zaliczyć opracowywanie strategii rozwoju fundacji oraz jej misji, a ponadto uchwalanie rocznych planów finansowych, sprawowanie zarządu majątkiem fundacji, opracowywanie sprawozdań z działalności fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych, ustalanie zasad wynagradzania pracowników fundacji, organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej, czy co oczywiste – przestrzeganie woli fundatora.

Artykuł pierwotnie został opublikowany na stronie www.prawopilkarskie.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *