Awantury i bójki podczas rozgrywek piłkarskich dzieci. Jakie kroki prawne może podjąć klub przeciwko awanturującym się osobom? Jak bronić się przed naruszeniem dobrego imienia?

Awantury i bójki podczas rozgrywek piłkarskich dzieci. Jakie kroki prawne może podjąć klub przeciwko awanturującym się osobom? Jak bronić się przed naruszeniem dobrego imienia?

Coraz częściej można usłyszeć informacje o skandalicznych sytuacjach mających miejsce podczas treningów, meczów i turniejów piłkarskich gdzie rodzice młodych zawodników wszczynają awantury z trenerami, sędziami, rodzicami młodych zawodników, czy z samymi młodymi zawodnikami drużyny przeciwnej. Na tego typu ludzi przyjęło się już określenie KOR („Komitet Oszalałych Rodziców”).

Jak klub lub akademia piłkarska może walczyć z tego typu patologicznymi zjawiskami?

W pierwszej kolejności o uregulowanie wzajemnych stosunków pomiędzy akademią piłkarską, a rodzicami należy zadbać już w momencie podpisywania umowy o szkolenie dziecka. W treści umowy można umieścić zapisy dotyczące obowiązków rodziców podczas treningów oraz rozgrywek, a także w zakresie odnoszenia się do trenerów, czy sędziów. Istnieje możliwość umieszczenia w takiej umowie pieniężnych kar dla rodziców nieprzestrzegających narzuconych przez klub obowiązków np.: kara pieniężna w wysokości 500 złotych za wejście na murawę boiska podczas meczu. Dodatkowo można wprowadzić zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy szkoleniowej bez okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia umowy szkoleniowej.

Oprócz możliwości uregulowania kwestii obowiązków rodziców w umowie szkoleniowej – akademia piłkarska ma szeroki wachlarz narzędzi prawnych, które są dostępne w obowiązujących już przepisach i to zarówno przepisach cywilnych, jak i przepisach karnych.

Jeśli chodzi o przepisy cywilne to przykładowo, w sytuacji kiedy np.: rodzice „wyzywają” lub w inny sposób znieważają trenera drużyny – to taki trener może wystąpić przeciwko konkretnemu rodzicowi z pozwem o naruszenie jego dóbr osobistych. Podobnie kiedy przez takie patologiczne działania rodziców zostanie naruszona renoma akademii piłkarskiej. W takim przypadku również i akademia piłkarska może złożyć przeciwko rodzicowi pozew o naruszenie dobrego imienia klubu.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego – dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Na podstawie art. 43 Kodeksu cywilnego możemy stosować w/w przepis również w przypadku naruszenia renomy akademii piłkarskiej.

W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia dóbr osobistych przez rodzica można od niego domagać się np.: zapłaty odszkodowania pieniężnego, zadośćuczynienia lub publicznych przeprosin na stronie internetowej klubu lub w mediach społecznościowych.

Art. 24 Kodeksu cywilnego mówi, że ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia.

Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach możemy mówić także o naruszeniu przepisów karnych. Przykładowo, jeśli podczas meczu piłkarskiego znieważono trenera lub sędziego możemy mieć do czynienia z przestępstwem pomówienia.

Zgodnie z art. 212 §1 Kodeksu karnego – „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

W razie skazania za przestępstwo pomówienia sąd może orzec nawiązkę pieniężną na rzecz pokrzywdzonego lub na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

Należy jednak pamiętać, że przestępstwo zniesławienia ścigane jest z oskarżenia prywatnego, co oznacza że przestępstwo to należy samemu zgłosić na Policję lub do Prokuratury.

Niezależnie od powyższego – jeśli dodatkowo doszłoby do uderzenia lub chociaż celowego popchnięcia trenera, czy sędziego to można rozważać również przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej. Zgodnie z art. 217 § 1 Kodeksu karnego – „kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Podane powyżej możliwości działań prawnych są tylko jednymi z wielu przykładów na to jak można reagować na patologiczne zachowania mające miejsce podczas rozgrywek piłkarskich dzieci.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *