Klub piłkarski jako Organizacja Pożytku Publicznego? cz.II

W poprzedniej części przedstawiono, jakie korzyści finansowe daje posiadanie przez klub piłkarski statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Tym razem ukazano, w jaki sposób klub piłkarski może stać się Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

Na początku należy wskazać, że OPP mogą być podmioty nie działające w celu osiągania zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, czyli właśnie te formy prawne, w których najczęściej funkcjonują kluby piłkarskie. Co ciekawe, OPP mogą być także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „non profit”, które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ważne, aby pamiętać, że status organizacji pożytku publicznego można uzyskać pod warunkiem, iż działalność przez klub prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. Innymi słowy, klub piłkarski musi istnieć minimum 2 lata. Klub piłkarski może uzyskać status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań dla OPP.

Jeśli chodzi o ustawowe wymogi do uzyskania statusu OPP, to aby móc uzyskać taki wpis, należy łącznie spełnić poniższe warunki:

1) prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów. Ten wymóg jest spełniany przez większość klubów piłkarskich.

2) klub może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Jeśli chodzi o kluby piłkarskie to podstawą działalnością będzie działalność na rzecz szkolenia i edukacji dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, co jest kwalifikowane jako działalność pożytku publicznego.

3) klub przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

W tym zakresie konieczne jest powołanie w klubie dodatkowego organu np.: rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, której członkowie będą spełniali powyższe wymogi ustawowe.

Ostatnim wymogiem jest dostosowanie statutu fundacji lub stowarzyszenia to wymogów ustawy poprzez dopisanie do niej paragrafu, w którym zapisano, że nasz statut zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz innym „osobom bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Jeśli Twój klub piłkarski spełni powyższe wymogi to możesz wnioskować o wpisanie go do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *