Akademia piłkarska jako Organizacja Pożytku Publicznego

Akademie piłkarskie działające w formie fundacji mogą uzyskiwać status organizacji pożytku publicznego, co daje im wymierne korzyści prawno-podatkowe, o których będzie mowa w kolejnych wpisach.

Status organizacji pożytku publicznego może uzyskać akademia piłkarska, która została już wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i która spełniająca łącznie poniższe wymagania:

  • prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,
  • działalność powyższa jest wyłączną statutową działalnością i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
  • cały dochód przeznacza na swoją działalność statutową,
  • posiada statutowy, kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
  • nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • statut posiada uregulowania związane z zakazem dysponowania majątkiem fundacji w stosunku do określonych osób, w szczególności w statucie są zapisy z zakazami udzielania pożyczek i przekazywania majątku na rzecz określonych osób.

Jak wynika z powyższego uregulowania, uzyskanie przez akademie piłkarskie działające w formie fundacji, statusu organizacji pożytku publicznego jest stosunkowo proste, ponieważ cel prowadzenia organizacji pożytku publicznego w dużej mierze pokrywa się z celami prowadzenia akademii piłkarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *