Jakie kary dyscyplinarne można nałożyć na zawodników piłki nożnej?

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej określa Regulamin Dyscyplinarny. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, pośrednicy transakcyjni, obserwatorzy, delegaci,  oraz działacze piłkarscy.

Na zawodników można nakładać kary zasadnicze oraz w niektórych przypadkach również kary dodatkowe. Jakie są to kary?

Kary dyscyplinarne zasadnicze i dodatkowe dzielą się na:

 1. kary wspólne, które mogą zostać nałożone wobec osób fizycznych (np.: zawodników lub pośredników transakcyjnych) jak i prawnych (np.: kluby i akademie piłkarskie),
 2. kary nakładane wyłącznie wobec osób fizycznych,
 3. kary nakładane wyłącznie wobec osób prawnych.

Karami zasadniczymi, wspólnymi dla osób fizycznych i osób prawnych są:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna,
 • nakaz zwrotu otrzymanych nagród,
 • dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,
 • zawieszenie albo pozbawienie licencji,
 • wykluczenie z PZPN.

Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych czyli także na zawodników są:

 • ostrzeżenie (żółta kartka),
 • wykluczenie z gry (czerwona kartka),
 • zakaz przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych,
 • zakaz wstępu na stadion,
 • skreślenie z listy sędziów (tylko w przypadku sędziów)
 • zakaz gry w kolejnych meczach,
 • anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry,
 • czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

Karami dodatkowymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są:

 • zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZPN, związkach piłki nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN,
 • zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały
 • skreślenie z kadry narodowej,
 • odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji (tylko w przypadku sędziów i obserwatorów)
 • obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji (tylko w przypadku sędziów i obserwatorów).

Kara upomnienia polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączone z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.

Nagana jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku do dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego.

Jeśli chodzi o karę pieniężną, to, co do zasady kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł. Należy wskazać, że karę pieniężną można orzec jedynie wobec zawodników pełnoletnich. Zabronione jest więc nakładanie kar pieniężnych na zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Należy tutaj dodać, że zasadnicza kara pieniężna wymierzana klubom nie może przekroczyć 1.000.000 zł, a innym obwinionym, czyli np.: zawodnikom nie może przekroczyć  500.000 zł, a dodatkowa kara pieniężna wymierzana klubom nie może przekroczyć 500.000 zł, a innym obwinionym  250.000 zł. Jeśli więc chodzi o zawodników to maksymalna łączna kara pieniężna może wynieść aż 750.000 złotych (500.000 złotych kara zasadnicza i 250.000 złotych kara dodatkowa).

Jeśli chodzi o karę dyskwalifikacji to polega ona na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania w strefie przylegającej bezpośrednio do boiska. Należy wskazać, że jeżeli karę dyskwalifikacji orzeczono jako zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, górna granica tej  kary wynosi 10 meczów. W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania  nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie. Górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat.

Jedną z kar dyscyplinarnych jest nakaz zwrotu otrzymanych nagród, który polega na obowiązku oddania korzyści majątkowych oraz przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności takich jak medal, puchar czy odznaczenia.

Jeśli chodzi o zawodników którzy grają w Reprezentacji to można na nich nałożyć dodatkową karę skreślenia z kadry narodowej. Nałożenie tej kary oznacza zakaz reprezentowania barw Polski w sporcie piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych, jednak nie dłuższy niż 5 lat.

Najdalej idącą karą dyscyplinarną jest wykluczenie ze struktur PZPN. W przypadku zawodników, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza dożywotni zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Powyższe kary są jedynie przykładowymi karami dyscyplinarnymi, które można nałożyć na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

W kolejnych wpisach postaram się bardziej szczegółowo zająć problematyką kar dyscyplinarnych, w tym możliwościami prawnymi uniknięcia tej odpowiedzialności oraz procedurą składania odwołań od nałożonych już kar.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *