Opcja jednostronnego przedłużenia Kontraktu przez klub piłkarski

Klub piłkarski, aby zabezpieczyć się na okoliczność chęci kontynuowania współpracy z zawodnikiem po okresie na jaki pierwotnie podpisano Kontrakt, może wprowadzić do tego Kontraktu tzw.: „Opcję jednostronnego przedłużenia Kontraktu”. Rozwiązanie takie jest optymalnym rozwiązaniem dla klubu piłkarskiego, ponieważ to klub decyduje o tym, czy chce skorzystać z opcji przedłużenia Kontraktu z zawodnikiem, czy też nie. Opcja taka będzie wykorzystywana w sytuacjach, kiedy zawodnik sprawdzi się w pierwotnym okresie obowiązywania Kontraktu.

Aby nie ryzykować z nowo pozyskanym zawodnikiem i nie zawierać z nim od razu długoterminowego Kontraktu, klub piłkarski może zawrzeć z takim zawodnikiem Kontrakt przykładowo na 1 rok, z opcją przedłużenia o kolejny. W sytuacji, kiedy zawodnik w pierwotnym okresie obowiązywania Kontraktu sprawdzi się, klub może jednostronnie przedłużyć Kontrakt o kolejny rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kontrakt może zawierać „opcję jednostronnego przedłużenia Kontraktu” na poniżej wskazanych i spełnionych łącznie warunkach:

1) Okres przedłużenia nie będzie dłuższy niż okres obowiązywania Kontraktu, chyba że zawodnik w drodze odrębnego, pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do Kontraktu, złoży wniosek o dłuższy okres przedłużenia Kontraktu,

2) Pisemne oświadczenie Klubu o skorzystaniu z opcji przedłużenia zostanie doręczone zawodnikowi:

a) najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku Kontraktu zawartego na okres powyżej 12 miesięcy albo

b) najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku Kontraktu zawartego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie,

3) Za okres przedłużonego Kontraktu w drodze Opcji, zawodnik otrzyma wynagrodzenie indywidualne należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej w wysokości nie niższej niż 120% tego wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne – na warunkach nie gorszych od obowiązujących za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu,

4) Zawodnik zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego Kontraktu z innym klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego Kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez klub z Opcji albo zobowiąże się do zapłaty kary umownej na rzecz klubu, nie wyższej jednak niż 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej płatnej w przypadku podpisania przez zawodnika przyszłego Kontraktu z innym klubem przed złożeniem oświadczenia przez klub wynikającego z Opcji. Należy wskazać, że przepisy wykluczają możliwości zastrzeżenia w Kontrakcie odszkodowania przewyższającego wysokość powyżej wskazanej wysokości kary umownej.

Przedłużenie Kontraktu przez klub w ramach „Opcji” w sposób niezgodny z powyższymi przepisami jest nieważne, co oznacza, że zawodnik formalnie nie będzie zawodnikiem danego klubu. Biorąc powyższe pod uwagę, kluby piłkarskie chcące wprowadzić do Kontraktu Opcję jego jednostronnego przedłużenia muszą spełnić powyższe, rygorystyczne wymagania prawne.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *