Przejęcie sekcji piłkarskiej od innego klubu

W procesie reaktywacji wielosekcyjnych klubów sportowych, często pojawia się pomysł przejęcia przez inny klub jedynie części klubu odpowiadającej za sprawy piłkarskie. Prawo dopuszcza przejęcie od innego klubu jedynie sekcji piłki nożnej, a nie całego klubu.

Zgodnie z prawem dopuszcza się zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN. Przyjęcie sekcji piłki nożnej obejmuje w szczególności przejęcie takich składników jak: prawa z rejestracji znaków towarowych, autorskich praw majątkowych do oznaczeń indywidualizujących oraz prawo do firmy. Klub który przejmuje taką sekcje piłkarską staje się następcą prawnym poprzedniego klubu i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania w tym zakresie.

Należy zaznaczyć, że przejęcie sekcji piłki nożnej musi być poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze przejęcia, które jest publikowane na stronach internetowych PZPN  i właściwych miejscowo WZPN, ze wskazaniem terminu 30 dni na zgłaszanie do PZPN wszelkich roszczeń wobec danego Klubu.

Dodatkowo przejęcie sekcji piłki nożnej od innego klubu sportowego wymaga zgody Zarządu PZPN wyrażonej w formie uchwały, podejmowanej w razie uwzględnienia argumentacji sformułowanej we wniosku klubu i załączonej do niej opinii właściwego WZPN. Odmowa wyrażenia zgody jest dopuszczalna  jedynie w przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku oraz z uwagi na ważne względy społeczne lub szczególnie uzasadnione interesy PZPN.

 

Jakich dokumentów potrzebujemy?

W celu zbycia sekcji piłki nożnej klubu sportowego należy złożyć do Zarządu PZPN – po uprzednim uzyskaniu  zgody na to zbycie – następujące dokumenty:

  1. uchwałę walnego zebrania członków klubu będącego stowarzyszeniem lub uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub wspólników spółki kapitałowej o zbyciu sekcji piłki nożnej,
  2. w przypadku spółek kapitałowych  –  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, uwzględniającą fakt zbycia sekcji piłki nożnej,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
  4. uchwałę Zarządu właściwego WZPN w sprawie wykreślenia z listy członków WZPN i PZPN klubu zbywającego sekcję piłki nożnej,
  5. uchwałę Zarządu właściwego WZPN w sprawie przyjęcia na członka  WZPN i PZPN klubu powstającego w wyniku zbycia jego sekcji piłki nożnej,
  6. oświadczenie nowo powstałego klubu – w wyniku zbycia sekcji piłki nożnej – o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych poprzednika,
  7. dowody wpłaty składki członkowskiej.

 

Analogiczne dokumenty należy złożyć w przypadku zmiany formy prawnej klubu piłkarskiego oraz podziału klubu (przekształcenia prawnego klubu).

Na koniec należy wskazać, że zbycie sekcji piłki nożnej klubu oraz podział klubu może następować wyłącznie pomiędzy poszczególnymi rundami piłkarskimi i tylko wtedy o ile nie ma to wpływu na dalszy przebieg rozgrywek.

Warto więc wcześniej przygotować się do procesów reaktywacyjnych i przekształceniowych w klubie piłkarskim i zadbać o konieczną dokumentacje prawną.

 

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *