Podatki w akademii piłkarskiej – część 2

W tym wpisie opisano kilka wybranych zwolnień i odliczeń podatkowych, które mogą zastosować w swojej działalności akademie piłkarskie działające w formie fundacji.

Na wstępnie należy zaznaczyć, że osoby prawne, w tym również spółki prawa handlowego mogą odliczać darowizny przekazywane  fundacjom, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Zgodnie z ustawowym uregulowaniem – wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc. Powyższe uregulowanie umożliwia akademiom piłkarskim działającym w formie fundacji korzystanie m.in.: ze środków europejskich, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Należy wskazać, że fundacja może uzyskać status organizacji pożytku publicznego (o czym była mowa już w poprzednim wpisie), co daje jej kolejne preferencje podatkowe. Wolne od podatku dochodowego są: dochody organizacji pożytku publicznego – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Organizacją pożytku publicznego przysługuje zwolnienie od:

a) podatku dochodowego od osób prawnych,

b) podatku od nieruchomości,

c) podatku od czynności cywilnoprawnych,

d) opłaty skarbowej,

e) opłat sądowych.

Uprzywilejowanie podatkowe fundacji pojawia się również w zakresie podatku od nieruchomości, co w przypadku kiedy akademia piłkarska ma własne obiekty sportowe (boiska, hale sportowe) może odgrywać niebagatelną rolę w zakresie planowania budżetu i zarządzania taką akademią piłkarską. Wyłączone od podatku od nieruchomości są te nieruchomości lub ich części, które są zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. Oczywistym jest zatem, że wyłączone od opodatkowania podatkiem od nieruchomości będą te obiekty sportowe, które są wykorzystywane przez akademie piłkarskie do prowadzenia zajęć piłkarskich z dziećmi i młodzieżą, co przecież jest głównym celem prowadzenia działalności.

Ponadto, nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Fundacje nie płacą podatku od spadków, zapisów, darowizn, niezależnie od tego, czy ich przedmiotem są ruchomości, nieruchomości czy też inne prawa majątkowe. Chodzi w tym ostatnim wypadku wyłącznie o prawa majątkowe mogące być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego dokonywanego w drodze czynności cywilnoprawnych pomiędzy żyjącymi i na wypadek śmierci. Wskazany przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy rzecz lub inne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym nabywane jest przez istniejącą fundację wyłącznie nieodpłatnie.

Jak wynika z przytoczonych powyżej kilku przykładów, akademie piłkarskie działające w formie fundacji mają możliwość uzyskania znacznych preferencji podatkowych, co uzasadnia pogląd, iż właśnie ta forma prawna jest najbardziej optymalną formą prowadzenia tego typu działalności.

Artykuł pierwotnie ukazał się na blogu prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *